Vastuullisesti osana yhteiskuntaa

Duuri Group on pohjoismainen perheyhtiö, jonka liiketoiminnan ytimessä ovat kestävistä raaka-aineista valmistetut korkealaatuiset tuotteet, joiden taustalla on jatkuva tuotekehitystyö.

Duuri Group -konserni on sitoutunut toimintaan ja johtamiseen, joka ottaa ympäristön huomioon. Näin voimme taata asiakkaillemme korkeatasoisen palvelun myös jatkossa.

Pyrimme tunnistamaan ja minimoimaan toimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme mahdollisesti aiheuttamat ympäristövaikutukset muun muassa noudattamalla kiertotalouden periaatteita ja edistämällä energiatehokkuutta. Sitoudumme noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja alueellisia ympäristövaatimuksia sekä jatkuvasti kehittämään toimintaamme ympäristökysymykset huomioiden.

Arvioimme ja kehitämme ympäristöpolitiikkaamme ja toimintaamme jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Oman laatujärjestelmämme mukaisilla auditoinneilla varmistamme, että toimintamallimme ovat asianmukaiset.

Duuri Groupissa taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta kehitetään yhdessä. Taloudellinen vastuullisuus ja hyvä liiketulos luovat parhaat edellytykset ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun jatkuvalle kehittämiselle.

Duuri Group on Green Building Council Finlandin jäsen

Olemme jäsenenä Suomen vaikuttavimmassa ja laajimmassa kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkostossa.
Yhteisenä tavoitteenamme yhdessä verkoston muiden toimijoiden kanssa on tuoda hiilineutraalit, kiertotalouden mukaiset ja kestävää elämäntapaa tukevat ratkaisut luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakennusalan toimintaa.

Lue lisää Duuri Groupin Green Building Council -jäsenyydestä täältä.

Vahva talous luo pohjan Duuri Groupin vastuullisuustyölle

Meille Duuri Groupissa taloudellinen vastuu tarkoittaa huolellista taloudenhoitoa, tehokasta resurssien käyttöä ja taloudellisen hyödyn pitkäjänteistä tuottamista eri sidosryhmillemme. Taloudellinen tulos tulee saavuttaa vastuullisin keinoin siten, että kaikessa toiminnassa huomioidaan sosiaalinen ja ympäristövastuumme.

Myymiemme tuotteiden tulee täyttää ympäristölle ja tuoteturvallisuudelle kulloinkin asetetut vaatimukset riippumatta niiden alkuperästä.

Toimimme vastuullisena yrityskansalaisena ja noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja ja muita määräyksiä. Maksamme asianmukaisesti veromme ja muut viranomaismaksut.

Lue lisää Duuri Groupin taloudesta täältä.

Duuri Group kantaa vastuunsa ympäristöstä

Duuri Groupin merkittävimmät välittömät ympäristövaikutukset ovat käyttämiemme kiinteistöjen sähkö- ja lämpöenergian kulutus, kuljetusten aiheuttamat päästöt sekä tuotanto- ja varastotoiminnoissa syntyvät jätteet. Välillisiä ympäristövaikutuksia syntyy lisäksi myytävien tuotteiden ja niiden pakkausten valmistuksesta, käytöstä ja hävittämisestä.

Ympäristövastuun alueella toimintaamme ohjaa konsernin yhteinen ympäristöpolitiikka. Sitoudumme noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja alueellisia ympäristövaatimuksia sekä jatkuvasti kehittämään toimintaamme ympäristökysymykset huomioiden.

Ympäristötavoitteemme pohjautuvat yrityksen olennaisten ympäristövaikutusten vähentämiseen seuraavilla toimenpiteillä:

  • jätteiden määrän vähentäminen kierrättämällä ja minimoimalla myytävien tuotteiden hävikki
  • energiansäästö tuotannossa, kuljetuksissa ja tiloissamme 
  • hankintojemme ohjaaminen ympäristömyönteiseen suuntaan
  • materiaalitehokkuuden parantaminen tuotekehityksessä, tuotteen valmistuksessa ja palveluprosessissa, sekä
  • logistiikan ja työmatkaliikkumisen tehostaminen suosimalla mahdollisuuksien mukaan etäkokouksia ja julkista liikennettä.

Duuri Groupissa on parhaillaan käynnissä selvitystyö hiilijalanjäljen laskemiseksi. Laskelmassa otamme huomioon paitsi oma toimintamme jalanjäljen myös tavarantoimittajien ja raaka-aineiden osuudet soveltuvilta osin. 

Duuri Groupin henkilöstötyö on jatkuva, oppiva prosessi

Duuri Groupilla on suora vastuu oman henkilökuntansa hyvinvoinnista sekä välillinen sosiaalinen vastuu hankinta- ja myyntiketjussa työskentelevien ihmisten hyvinvoinnista.

Arvojemme mukaisesti panostamme johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen tavoitteenamme hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstön työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia mitataan säännöllisesti ja niiden edellytyksiä kehitetään yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työntekijöiden hyvinvoinnin tukena ovat lisäksi työterveyskumppanimme.

Huolehdimme ihmisistämme. Emme hyväksy syrjintää, häirintää tai epäasiallista käytöstä millään tavoin työyhteisöissämme tai rekrytointiprosesseissamme. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu on meille tärkeä arvo. Siksi pyrimme myös pitkäaikaisiin kumppanuksiin samoja arvoja kunnioittavien yritysten kanssa.

Hankintaketjuissamme pyrimme pitkäaikaisiin sopimuskumppanuuksiin ja haluamme varmistaa, että tavarantoimittajiemme henkilöstön työolot vastaavat lainsäädännön ja työelämän kansainvälisten perussopimusten periaatteita.

Duuri Group toimii aina asiakkaidensa, henkilöstönsä ja yhtiön etujen mukaisesti. Emme anna henkilökohtaisten etujen olla ristiriidassa Duuri Groupin sen henkilöstön tai asiakkaidemme etujen kanssa.

Kaikenlainen lahjonta ja korruptio on ehdottomasti kielletty. Emme koskaan vastaanota tai tarjoa kohtuullisen vieraanvaraisuuden ylittäviä tai tavanomaisuudesta poikkeavia lahjoja.

Sosiaalinen vastuu toteutuu lisäksi siinä, että kehitämme tuotteillamme ihmisille sellaista rakennettua ympäristöä, joka on saavutettavaa, turvallista, kestävää ja ympäristöönsä kauniisti sopivaa. Tutustu esimerkiksi Duuri Oy:n kulunohjaustuotteisiin, Scan-Mikael Oy:n tilanjako- ja kaideratkaisuihin ja Pohjanmaan Rakennuspelti Oy:n julkisivuihin.

ajankohtaista Duuri Groupissa

15.8.2022 I Group kokoaa lisää osaamista hiilijalanjäljen laskentaan

Duuri Group osallistuu syksyllä 2022 SeAMKin, Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen ja Euroopan aluekehitysrahaston toteuttamaan hiilijalanjäljen laskentaan keskittyvään koulutukseen. Pk-yrityksille suunnattu koulutus sisältää asiantuntijapuheenvuoroja, työpajatyöskentelyä sekä erityisesti suunnittelua ja valmistavaa teollisuutta palvelevan hiilijalanjälkilaskurin kehitystyötä. 

Koulutuksesta tarkemmin täällä.

14.4.2022 I Duuri Groupin yrityksillä ei ole suoria kytköksiä Venäjän markkinaan 

Duuri Groupissa on arvioitu Venäjän helmikuussa 2022 Ukrainassa aloittaman sodan vaikutuksia liiketoimintaan. Sotatila ja sen lopettamiseen pyrkivät kansainväliset pakotteet luovat eriasteisia haasteita erityisesti niille toimijoille, joilla on suoria kytköksiä Venäjän tai Ukrainan markkinaan.

Duuri Groupin yrityksillä ei ole suoria asiakkuuksia tai kumppaneita näissä markkinoissa. Duuri Oy:n tytäryhtiö OOO Duuri RUS on toiminta Venäjällä päätetty 2021.

Yhtiöllä ei ole myöskään rahaliikennettä tai rahoitukseen liittyvää yhteyttä venäläisten tai ukrainalaisten toimijoiden kanssa. Sota ja siihen liittyvät pakotteet kuitenkin vaikuttavat yhtiöön välillisesti asiakkaiden kautta. Toistaiseksi emme ole havainneet vaikutuksia liiketoimintaamme ja arvioimme, että kokonaisvaikutuksen liiketoimintaamme jäävät vähäisiksi. 

Duuri Group noudattaa lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä kansainvälisiin pakotteisiin liittyen. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan avun tarjoamiseen kriisistä kärsiville. Seuraamme tilanteen kehittymistä ja päivitämme arviotamme vaikutuksista tilanteen edetessä.